POLICY OCH MÅL

Verksamhetspolicy

P&P är ett tillverkande och konkurrenskraftigt företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar produkter för absorption och avtorkning.

Vår verksamhet skall bedrivas på följande sätt;
Vi skall genom ömsesidigt engagemang och kreativitet alltid möta våra kunders behov och förväntningar som leder till långsiktiga och lönsamma relationer. Våra kunder skall alltid vara nöjda.

Utifrån kundernas krav och förväntningar samt med hänsyn till våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv sker vår produktutveckling med ett hållbart resursutnyttjande i fokus.

Vi skall ha en öppen dialog med våra leverantörer.

Vi skall följa lagar och uppfylla andra krav som vi berörs utav.

Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet genom att sätta upp tydliga mål samt att utveckla rutiner och indikationer för att övervaka och mäta verksamhetens kvalitets- och miljöprestanda.

Vår kvalitet skapas genom alla medarbetares kompetens, ansvar, engagemang och företagets flexibilitet.

Vi skall inte bara sträva efter att tillverka och marknadsföra så miljöriktiga produkter som möjligt. Även företaget bakom skall aktivt utveckla sitt miljötänkande med hjälp av nödvändiga samarbeten med olika kretsloppsföretag och vi är därför anslutna till FTI.

Vi skall alltid vara lyhörda för förändringar i vår omvärld för att uppfylla förväntningar från våra intressenter samt att se möjligheter att förbättra vårt arbetssätt.

Våra gemensamma mål

Att sträva mot uppsatta mål är en viktig del i arbetet med vårt verksamhetssystem, vilket berör alla. Underlag för framtagningen av nya mål är policyn, lagar och krav från omvärlden samt synpunkter från intressenter.

Information om vilka mål vi arbetar med inom P&P  finns kort beskrivna på denna sida;

Marknadsmål och Vision
”P&P ska vara en av de tre största producenterna för den Nordiska marknaden avseende rullade torkprodukter för AFH-segmentet. (Away From Home)

Ekonomiskt mål
P&P ska öka sin omsättning med minst 6 % varje år med bibehållen god nettovinst och vinstmarginal. Detta för att kunna säkra vår plats på marknaden och kunna göra fortsatta nödvändiga investeringar.

Affärsidé
”P&P ska vara ett naturligt val avseende pappersprodukter för grossister och distributörer på den NordEuropeiska marknaden. Genom att erbjuda ett anpassat sortiment med korta ledtider från idé till färdig produkt, ska vi ge våra kunder en optimal logistik och ett starkt konkurrensförhållande”. 

Kvalitets- och Miljömål
”Som ett led i vårt systematiska kvalitets- och miljöarbete, upprättar vi både visionära och detaljerade mål för ökad kundnöjdhet och förbättrad miljöprestanda. Beroende på vad vi finner ger mest effekt på kort och lång sikt, sätts mål som vi arbetar med under åren och som presenteras i vårt verksamhetssystem (Minet) för vår personal och ledning.”