POLICY OCH MÅL

Verksamhetspolicy

P&P är ett tillverkande och konkurrenskraftigt företag inom pappersbranschen. Produktionen sker idag i en modern maskinpark där vi producerar produkter för absorption och avtorkning.

Vår verksamhet skall bedrivas på följande sätt;
Vi skall genom ömsesidigt engagemang och kreativitet alltid möta våra kunders behov och förväntningar som leder till långsiktiga och lönsamma relationer. Våra kunder skall alltid vara nöjda.

Utifrån kundernas krav och förväntningar samt med hänsyn till våra miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv sker vår produktutveckling med ett hållbart resursutnyttjande i fokus.

Vi skall ha en öppen dialog med våra leverantörer.

Vi skall följa lagar och uppfylla andra krav som vi berörs utav.

Vi skall ständigt förbättra vår verksamhet genom att sätta upp tydliga mål samt att utveckla rutiner och indikationer för att övervaka och mäta verksamhetens kvalitets- och miljöprestanda.

Vår kvalitet skapas genom alla medarbetares kompetens, ansvar, engagemang och företagets flexibilitet.

Vi skall inte bara sträva efter att tillverka och marknadsföra så miljöriktiga produkter som möjligt. Även företaget bakom skall aktivt utveckla sitt miljötänkande med hjälp av nödvändiga samarbeten med olika kretsloppsföretag och vi är därför anslutna till FTI.

Vi skall alltid vara lyhörda för förändringar i vår omvärld för att uppfylla förväntningar från våra intressenter samt att se möjligheter att förbättra vårt arbetssätt.

Våra gemensamma mål

Att sträva mot uppsatta mål är en viktig del i arbetet med vårt verksamhetssystem, vilket berör alla. Underlag för framtagningen av nya mål är policyn, lagar och krav från omvärlden samt synpunkter från intressenter.

Information om vilka mål vi arbetar med inom P&P  finns kort beskrivna på denna sida;

Marknadsmål och Vision
”P&P ska vara en av de tre största producenterna för den Nordiska marknaden avseende rullade torkprodukter för AFH-segmentet. (Away From Home)

Ekonomiskt mål
P&P ska öka sin omsättning med minst 6 % varje år med bibehållen god nettovinst och vinstmarginal. Detta för att kunna säkra vår plats på marknaden och kunna göra fortsatta nödvändiga investeringar.

Affärsidé
”P&P ska vara ett naturligt val avseende pappersprodukter för grossister och distributörer på den NordEuropeiska marknaden. Genom att erbjuda ett anpassat sortiment med korta ledtider från idé till färdig produkt, ska vi ge våra kunder en optimal logistik och ett starkt konkurrensförhållande”. 

Kvalitets- och Miljömål 2018-2019
Då vi som producent och leverantör av olika pappersprodukter har behov av att få insatsmaterial levererat till oss samt möjlighet att leverera framtagna produkter till kund, skapar det naturligt ett transportbehov. De transporter som sker till följd av vår verksamhet genererar förutsättningar för vår leveransprecision, transportörernas hantering av gods samt hur utsläpp av miljöpåverkande föroreningar uppkommer. Genom stort fokus på transporterna vill vi skapa en ökad kvalitet på leveransstrukturen (huvudsakligen genom pallmaximering) och minskade utsläpp från transporter av gods.

Under 2018 kommer vi att inventera samt skapa underlag för våra mest frekventa artiklar, avseende fyllnadsgrad per pall och pallplats. Inventeringsunderlaget skall vara klart under 2018 så att ett mätbart mål kan presenteras för 2019. Till målsättningen 2019 redovisas tillhörande planerade förändringar (handlingsplan) för att uppnå effektiviseringar på utvalda artiklar/produkter (kg) per pall och pallplats.

Ambitionen med det satta målet är att få till en ökad palloptimering och därmed minskade utsläpp av partiklar och växthusgaser till atmosfären samt minskad risk för transportskador, då vi skapar bättre fyllnadsgrad (minskar ”luften” på pallen). I samband med inventeringen under 2018 ska självklara och funna åtgärder omgående genomföras.